Artykuły filtrowane wg daty: wtorek, 07 sierpień 2018

Dożynki Gminne w Łęce Mroczeńskiej!

wtorek, 07 sierpień 2018 11:45

Wójt Gminy Baranów oraz Sołectwo Łęka Mroczeńska, zapraszają na Dożynki Gminne 2018 !

Dowiedz się więcej

Badanie wzroku!

wtorek, 07 sierpień 2018 11:41

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

Dowiedz się więcej

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania PA

wtorek, 07 sierpień 2018 08:58

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Baranów. Komisja działa w następującym składzie: Przewodnicząca- Pani Ewa BrzozowskaCzłonkowie:            Pan Dariusz Sadomski,            Pani Grażyna Gruszka,            Pani Anna Paczkowska,            Pani Agnieszka Sitek. Zakres działania Komisji.Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:•    wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miasta Szczecin;•     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta;•     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;•     wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;•    prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;•    podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.   Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. ze zm.).  

Dowiedz się więcej