PRZYPOMINAMY O TERMINACH PŁATNOŚCI

18-11-2021 09:27

PODATKU (od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego)termin płatności IV raty mija 15 listopada 2021 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należy uiszczać w formie:

Przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy w SBL oddział Baranów.
Numer rachunku - 63 8413 0000 0406 1311 2000 0002
Bieżącą ratę podatku można również uregulować u sołtysa.

ŚMIECI – 30 listopada 2021 r. mija termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące październik, listopad i grudzień. (opłata miesięczna wynosi 23,00 zł od osoby, 22,00 zł od osoby płacą rodziny które po 01 maja 2020 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika przydomowego. Przypominamy, iż zadeklarowanie posiadania kompostownika wiąże się z mniejszą opłatą o 1,00 zł od osoby ale od tego gospodarstwa domowego, które zgłosi kompostownik nie będą odbierane odpady BIO)

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) należy uiszczać w formie:

Przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy w SBL oddział Baranów.
Numer rachunku - 03 8413 0000 0406 1311 2000 0015

W przypadku braku wpłaty w wymaganym terminie zobowiązani będziemy wysłać upomnienie, którego koszt wynosi 16,00 zł.

W przypadku nieuregulowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia należności pieniężnych wraz z odsetkami (o ile są należne) i kosztami upomnienia, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy co spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej – art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2020 poz. 1427 z późn. zm.).

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych (np. narodziny i zgony) powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

(62) 74 10 010 lub (62) 74 10 011

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

 

Czytany 1841 razy