Dodatki mieszkaniowe

22-06-2018 07:27

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od:

Przeciętny dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy.

Dochód są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

1. 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1802,15 zł brutto)
2. 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1287,25 zł brutto) obowiązującej w dniu złożenia wniosku (obecnie najniższa emerytura  od 1.03.2018 r. wynosi 1029,80 zł brutto)

Powierzchnie użytkowe zajmowanego lokalu
normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) nie może przekraczać:

35 m2 - dla 1 osoby
40 m2 - dla 2 osób
45 m2 - dla 3 osób
55 m2 - dla 4 osób
65 m2 - dla 5 osób
70 m2 - dla 6 osób,
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004 r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004 r., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania na wózku inwalidzkim.

dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30%

45,50 m2 - dla 1 osoby,
52,00 m2 - dla 2 osób,
58,50 m2 - dla 3 osób,
71,50 m2 - dla 4 osób,
84,50 m2 - dla 5 osób,
91,00 m2 - dla 6 osób, albo
2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

52,50 m2 - dla 1 osoby,
60,00 m2 - dla 2 osób,
67,50 m2 - dla 3 osób,
82,50 m2 - dla 4 osób,
97,50 m2 - dla 5 osób,
105,00 m2 - dla 6 osób.
Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o wysokości dochodów do pobrania w GOPS Baranów.

2. Wraz z tymi dokumentami należy przedstawić (w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym):

zaświadczenie o dokonywanych opłatach mieszkaniowych na rzecz właściwej spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej
dowód osobisty
tytuł prawny do lokalu tj. przydział, decyzję, umowę najmu, akt notarialny, postanowienie sądu, wyrok eksmisji w przypadku braku tytułu prawnego.
Właściciel dom jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Zaświadczenia z tytułu odbywanych praktyk zawodowych
odcinki od rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych z ostatnich 3 miesięcy lub decyzje o przyznaniu i aktualnej wysokości tych świadczeń (brutto) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń
zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia lub decyzja z terminarzem)
decyzje o przyznanych i wypłacanych aktualnych świadczeniach rodzinnych oraz alimentach z funduszu alimentacyjnego lub zaświadczenie o wysokości świadczeń za ostatnie 3 miesiące
aktualny wyrok alimentacyjny
zaświadczenia od komorników z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów
zaświadczenia z wyższych uczeni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach
zaświadczenia o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów
zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych
zaświadczenia o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy zgłosić się do "Dodatków Mieszkaniowych" celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym
faktura za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego oraz inne
ostatnia faktura za energię elektryczną oraz za wodę i śmieci.
 

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest to różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym
12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym
10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 osobowym i większym
2. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza 175 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas do wyliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki w wysokości:

20 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 1 - osobowym,
15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 osobowym i większym.
3. Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. (Uchwała Rady Miasta Zgierza)

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego – Wójt Gminy Baranów, w drodze decyzji administracyjnej, na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

2. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny albo osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego. W tym samym czasie wypłaca się ryczałt za brak centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i instalacji gazu przewodowego.

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 180)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.),
Uchwała Rady Gminy w Baranowie z dnia 14.05.2004 r. Nr XX/100/2004 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2192) w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z  2017r, poz.1257 z późn. zm.)
 

 

DODATEK   ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:

dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,35 zł miesięcznie,
dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wymagane dokumenty:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)
rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną
Miejsce składania dokumentów:

Wnioski oraz informację na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w GOPS Baranów.

Termin i sposób załatwiania spraw:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany na rachunek bankowy osoby wnioskującej.

Opłaty:

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej - art. 4 zał. I p.53 pp.2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolny od podatku dochodowego. 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.220 z późn. zm.)
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2017 r., poz. 394).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.)

Czytany 3185 razy