Fundusz alimentacyjny

22-06-2018 07:28

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą od 01.08.2020 r. w GOPS Baranów, Rynek 21, pok.107 Przyjmowanie wniosków w poniedziałek w godz. 10:00 – 18:00

wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

Okres świadczeniowy 2020/2021 będzie trwał od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy);
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.;

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:

Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
Zawarła związek małżeński
W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.


Ważna zmiana dotycząca tzw. ”dochodów utraconych i uzyskanych”.

Dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie dochodem utraconym jeżeli w okresie 3 miesięcy osoba, której dochód dotyczył zatrudni się u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy czy zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 808 z póź. zm.)

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane w GOPS Baranów pok. 107 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 62 7810414. 

Czytany 2841 razy