UMOWA NA CHATĘ PODPISANA

07-02-2020 12:23

7 lutego 2020 r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Baranów a Korporacją „BUDONIS”. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Baranowie przy ulicy Objazdowej 24”. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy. Zakończenie prac powinno nastąpić  26 lutego 2021 roku. Koszt inwestycji to 2 314 740,00 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100PLN)

 

Czytany 898 razy