Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Gminy Baranów na realizację zadań publicznych w 2020 r. - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów

13-12-2019 09:05

Wójt Gminy Baranów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

w zakresie – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów”.

Zapraszamy organizacje do udziału w konkursie. Oferty należy wypełniać na drukach zgodnych z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057).

Konkurs realizowany jest na nowych zasadach obowiązujących od 1 marca 2019 r.

Więcej informacji na: http://baranow.nowoczesnagmina.pl/?a=6377

Czytany 2678 razy