DODATEK GAZOWY

01-02-2023 08:00

Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Dodatek gazowy nie należy się tym, którzy wykorzystują gaz np. tylko w kuchni, do gotowania lub do podgrzewania gazem wody użytkowej.

Ustawa zakłada wprowadzenie w 2023 r. mechanizmu polegającego na:

 • utrzymaniu cen gazu w 2023 na poziomie 200,17 zł/MWh, czyli ceny obowiązującej w 2022 r.
 • utrzymaniu cen dystrybucji gazu
 • rekompensatach dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z poniesionymi kosztami
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz.

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23%. W roku 2022 r. wynosił 0 %.

 

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023

Wnioski można składać do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego), dowód zapłaty oraz umowę zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Jeśli wniosek składasz pierwszy raz lub jeśli zmieniły się dane gospodarstwa domowego lub jego członków – podaj też informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego w roku:

 • 2021 – jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 – jeśli wniosek złożysz po 31 lipca 2023 roku.

Informacje, które pozwalają ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego, to:

 • łączna kwota alimentów,
 • kwota dochodu każdego członka gospodarstwa domowego, jeśli tego dochodu nie obejmuje podatek od osób fizycznych,
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych), jeśli ty lub inny członek gospodarstwa domowego posiada gospodarstwo rolne.

 

Jak otrzymać dodatek do gazu:

 1. Wniosek o refundację VAT można złożyć od 15.02.2023 r. do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 2. Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 3. Obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Baranów zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, wnioski w tradycyjnej formie papierowej można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, Świadczeń rodzinnych parter w godzinach pracy Urzędu Gminy Baranów.
 4. Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 5. Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 6. Do wniosku o refundację podatku VAT dołącza się umowę zawarcia przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi.
 7. Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT,  GOPS w Baranowie informuje iż będzie możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687)

Wzór wniosku o wypłatę dodatku gazowego można pobrać ze strony Urzędu Gminy Baranów poniżej, natomiast wersja papierowa jest dostępna w biurze świadczeń rodzinnych, Rynek 21, 63-604 Baranów.

Więcej informacji pod nr tel.

(62) 74 10 045 Anna Laske,

(62) 74 10 046 Ewa Pachołek

 

Czytany 758 razy