Dobry Start (300+)

27-06-2018 11:03

Centrum Usług Wspólnych w Baranowie informuje, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018r.

"Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny, do ukończenia przez nie:

20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jednak świadczenie "dobry start" przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole
(a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie nie przysługuje:

jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Świadczenie "dobry start" nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia "dobry start" samodzielnie
i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku
w Centrum Usług Wspólnych w Baranowie (Rynek 21) a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna) – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Czytany 4967 razy