Podatki i opłaty lokalne

28-05-2018 09:54

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - stawki i terminy

2. Średnia cena skupu żyta

Zgodnie z uchwałą nr XIV/92/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2020r. w Gminie Baranów obniżono średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku z kwoty 58,46 zł za 1 dt na 50,00 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 roku na obszarze Gminy Baranów.

3. Podatek od środków transportowych

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych określone zostały w Uchwale Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2019 roku. Stosowanie na terenie Gminy Baranów obniżonych stawek związane jest z prowadzeniem polityki przyciągania przedsiębiorców posiadających środki transportowe i rejestrowania ich na terenie naszej Gminy.

Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

4. Podatek od nieruchomości

Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Nowe druki obowiązują od dnia 01 lipca 2019 roku pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Nie uległy zmianie stawki podatków od nieruchomości na 2018 rok.

Zgodnie z uchwałą nr XV/77/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości, wynoszą:

 

OD GRUNTÓW:

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,73 zł/m2

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych                                                            

4,50 zł/ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,23 zł/m2

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (Dz.U. poz. 177) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3 zł /1m2

 

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Mieszkalnych

0,61 zł/m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od  budynków  mieszkalnych lub  ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                                  

20,00 zł/m2

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym            

5,32 zł/m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,63 zł/m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego

5,30 zł/m2

OD  BUDOWLI -  2%  ich wartości  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Czytany 9611 razy
Więcej w tej kategorii: PRZYPOMINAMY O TERMINACH PŁATNOŚCI »