UMOWA NA REWITALIZACJĘ RYNKU

28-10-2020 10:11

Umowa została zawarta dnia 27 października 2020 roku w Baranowie pomiędzy Gminą Baranów reprezentowaną przez Bogumiłę Lewandowską-Siwek - Wójta Gminy a korporacją „BUDONIS”, reprezentowaną przez Marię Boguś.

Przedmiot umowy to roboty niezbędne do rewitalizacji Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, rozbiórką budynku sali gimnastycznej, budową budynku usługowo-gastronomicznego, termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

Umowa oprócz wykonania robót budowlanych obejmuje również wyposażenie: kuchni cateringowej i biblioteki. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 15 808 043,91 zł

Czytany 1996 razy