Sekretarz

03-04-2018 11:37

Ilona Skiba

Do zakresu obowiązków Sekretarza Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego
 2. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
 3. opracowywanie projektów Regulaminów obowiązujących w Urzędzie;
 4. opracowywanie projektów podziału referatów na poszczególne stanowiska pracy;
 5. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiska w porozumieniu z kierownikami referatów;
 6. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 7. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 8. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania interesantów;
 9. nadzorowanie przygotowania projektów uchwał;
 10. zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego;
 11. wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Wójta;
 12. koordynowanie spraw związanych z wyborami Prezydenckimi, doi Senatu, Parlamentu Europejskiego, Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa i przeprowadzeniem referendum na terenie Gminy;
 13. koordynowanie i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 14. potwierdzenie własnoręczności podpisu;
 15. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 16. do zadań Sekretarza należy również utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
Czytany 5035 razy
Więcej w tej kategorii: Skarbnik »