Skarbnik

03-04-2018 11:37

Marzena Żłobińska

Skarbnik Gminy jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Finansowego, do którego w szczególności należy:

1) kierowanie pracą Referatu Finansowego;

2) prowadzenia rachunkowości jednostki, w tym obowiązek stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie spisu z natury), wyceny aktywów i pasywów oraz rozliczenia inwentaryzacji, sporządzenia sprawozdań finansowych i budżetowych;

3) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi po zatwierdzeniu dokumentów;

4) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, prawidłowości operacji i jej zgodności z prawem, statutem jednostki oraz uregulowaniami zawartymi w wydanych zarządzeniach wewnętrznych;

6) składanie wniosków o ustalenie trybu, procedury, związanych z wykonywaniem prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej i budżetowej;

7) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;

8) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;

9) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;

10) przygotowanie projektu budżetu, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu;

11) przygotowanie sprawozdawczości budżetowej;

12) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy.

 

Czytany 5058 razy
Więcej w tej kategorii: « Sekretarz Sektetarka »